Nyní máte ještě více možností, kde si nechat provést laboratorní vyšetření pohodlně a rychle - Mikulov, Praha 4-Libuš, Hustopeče, Opava, Tasovice.

Obchodní podmínky platné od 1.3.2024

Obchodní podmínky platné od 1.3.2024

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatel služby – společnost synlab czech s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, Praha 8, identifikační číslo: 49688804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 23895 (dále jen Poskytovatel). Poskytovatel je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen Zákon o zdravotních službách).

1.2. Kontaktní údaje Poskytovatele, adresa pro doručování: Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, Praha 8, adresa elektronické pošty: eshopcz@synlab.com telefon: 800 800 234.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou nepovinnou k dani (dále jen Objednatel) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na internetové adrese: http://www.eshop.synlab.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen Webové rozhraní obchodu).

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Poskytovatele umístěné na adrese http://www.eshop.synlab.cz (dále jen Webová stránka) a další související právní vztahy.

1.5. Předmětem Smlouvy je kromě jiného závazek Poskytovatele poskytnout Objednatelem objednané služby poskytované Poskytovatelem a nabízené Poskytovatelem na Webové stránce (dále jen Služby). Služby jsou poskytovány příjemci Služby, kterým může být i osoba odlišná od Objednatele (dále jen Příjemce).

1.6. Poskytovatel poskytuje Služby v souladu se Zákonem o zdravotních službách a na základě příslušného oprávnění k poskytování Služeb. Webová stránka obsahuje výčet Poskytovatelem nabízených Služeb a jejich obecný popis a účel.

1.7. Objednatel může objednat poskytnutí obdobné služby u jakéhokoliv jiného poskytovatele obdobných zdravotních služeb, Objednávkou Služby Objednatel potvrzuje, že Objednávku učinil bez jakéhokoliv nátlaku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli před výkonem Služby srozumitelné informace o způsobu výkonu Služby, postupu a případných možných následcích. Musí mu být umožněno kladení doplňujících dotazů k poskytované Službě. Pokud informace neobdrží, je oprávněn výkon Služby odmítnout.

1.8. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.9. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.10. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.11. Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.12. Objednatel bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Poskytovateli se za účinné považují Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služby (dále jen Uživatelský účet). Při registraci na Webové stránce Objednatel uvádí: uživatelské jméno (jméno a příjmení), datum narození, e-mail, heslo, a případně souhlas se zpracováním osobních údajů. Úspěšná registrace je potvrzena Poskytovatelem potvrzující e-mailovou zprávou. Při objednávání Služby je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Objednatel nese odpovědnost za uvedení jakéhokoliv nesprávného údaje. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání Služby jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.2. Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby Objednatel prováděl objednávání Služby též bez registrace, a to přímo z Webového rozhraní obchodu. Při objednávce Objednatel uvádí: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, tel. kontakt, fakturační údaje. Údaje Objednatele nezůstávají uloženy v databázi Poskytovatele s výjimkou fakturačních údajů (jméno, příjmení, bydliště), které budou spravovány výlučně za účelem účetní evidence Poskytovatele. Pokud Objednatel udělí výslovný souhlas s užitím jeho osobního údaje, adresy elektronické pošty, k zasílání obchodních sdělení Poskytovatele, bude v databázi Poskytovatele uložen i tento údaj k jeho užití za Objednatelem odsouhlaseným účelem.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Objednatele. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a nese odpovědnost za porušení povinnosti své mlčenlivosti anebo jakékoliv zpřístupnění svého uživatelského jména a hesla třetí osobě.

2.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetí osobě.

2.5. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší jakoukoliv povinnost ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek, které jsou součástí Smlouvy), zejména opakovaně porušil povinnost dostavit se ve sjednaný čas na sjednané místo k poskytnutí objednané Služby anebo zaplatit sjednanou cenu Služby.

2.6. Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí osoby.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace Služby umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně této Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službách, laboratorních metodách, a to včetně uvedení cen jednotlivé Služby. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud se nejedná o vyšetření pro samoplátce, která jsou osvobozena od sazby DPH (viz odst. 4.3.), nebo není uvedeno výslovně jinak, a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek anebo se slevou v závislosti na konkrétních podmínkách Objednatele a akce Poskytovatele. Poskytovatel prostřednictvím Webových stránek informuje Příjemce Služby u vybraných Služeb, u nichž je na Webové stránce uveden další poskytovatel zdravotních služeb (dále jen Další poskytovatel) o skutečnosti, že v tomto případě Poskytovatel úzce spolupracuje s Dalším poskytovatelem a dochází tak k navázání poskytnutí Služby ve smyslu ust. § 45 ods. 2 písm. g) Zákona o zdravotních službách. Další poskytovatel poskytuje zdravotní služby na náležité odborné úrovni a tyto služby jsou zahrnuty již v ceně Služby.

3.3. Pro objednání Služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen Objednávka) obsahuje zejména informace o:

 • objednávané Službě (objednávanou Službu balíčky vyšetření nebo samostatné laboratorní metody „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 • po ukončení vkládání vybraných produktů do košíku má Objednatel možnost uplatnit slevové kupony, dárkové poukazy a přechází k vlastní Objednávce, při níž je dotázán na vložení fakturačních údajů,
 • způsobu úhrady ceny Služby,
 • informace o případných dalších nákladech,
 • po potvrzení je Objednávka uložena v systému k dalšímu zpracování a Objednateli je odeslán email s informací o potvrzení Objednávky,
 • zároveň s vytvořením objednávky vzniká záznam v on-line platební bráně ComGate - Objednatel je o této skutečnosti informován v samostatném e-mailu, kde může ověřit stav platby,
 • pokud je v rámci dokončení Objednávky úspěšně provedena i online platba přes platební bránu, je po provedení odběru vzorků dle objednávky Objednatele, odeslán na e-mailovou adresu Objednatele automatický e-mail o změně stavu objednávky a s tímto emailem je zasílána faktura-daňový doklad

3.4. Před zasláním Objednávky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou ve Webovém rozhraní obchodu či v Objednávce (dále jen Elektronická adresa Objednatele).

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství, výše ceny) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká úplným zaplacením Objednávky Objednatelem. Za úplné zaplacení se považuje potvrzení provozovatele platební brány o zaplacení.

3.7. Poskytovatel je oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Objednatele, který při plnění předchozích Smluv opakovaně podstatně porušil Smlouvu. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména to, pokud opakovaně nenastoupil ve sjednaném čase a místě k poskytnutí služby anebo nezaplatil cenu.

3.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel ze svého.

3.9. Po poskytnutí Služby Poskytovatelem je Poskytovatel oprávněn zaslat Objednateli e-mail s výzvou k hodnocení poskytnuté Služby (recenze). E-mail s výzvou je zpravidla zasílán Objednateli 7 dnů po čerpání zakoupené Služby. Poskytovatel je poté oprávněn takto ověřené recenze umístit na svých webových stránkách e-shopu pod tímto odkazem.

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena Služeb je uvedena na Webové stránce Poskytovatele.

4.2. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) se u ceny Služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména ustanovením § 58 a Přílohy č. 2 k zákonu.

4.3. Služby vyšetření jsou poskytovány pouze za účelem prevence zdraví. S ohledem na to jsou služby vyšetření pro Příjemce samoplátce osvobozeny od sazby DPH ve smyslu ust. § 51 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.4. Cenu Služby může Objednatel uhradit Poskytovateli:

 • bezhotovostně platební kartou – platba online přes platební bránu pomocí platební karty.
 • bezhotovostně on-line bankovním převodem - platba prostřednictvím internet bankingu - České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Poštovní spořitelny, mBank a Fio banky

Provozovatel platební brány je:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4.5. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu Služby předem.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen zaplatit cenu Služby společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.7. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny a čerpání objednané Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

5. MÍSTO A TERMÍN PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1. Poskytovatel poskytuje služby na adresách provozoven uvedených na této Webové stránce.

5.2. Konkrétní termín a místo poskytnutí Služby si volí Příjemce Služby a může jej předem sjednat telefonicky v některé z provozoven Poskytovatele. Pokud Objednatel objedná termín pro poskytnutí Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy (tj. 14 dnů od uzavření Smlouvy) svojí objednávkou konkrétního termínu a současně za splnění podmínky, že Služba je poskytnuta v termínu, Objednatel zakoupením Služby výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn v tomto případě od Smlouvy odstoupit.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, pokud byla Služba k jeho výslovné žádosti poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud byla Služba Příjemci poskytnuta, souhlasil s jejím poskytnutím a nelze od Smlouvy odstoupit.

6.2. Poskytovatel na své Webové stránce prodává službu TEST & GO - PCR test na COVID-19. Testovací sady k této službě je nutno vyzvednout na příslušném místě odběrového pracoviště uvedeného při této službě na Webové stránce. Objednatel tímto bere na vědomí, že při koupi této služby TEST & GO - PCR test na COVID-19, nelze ode dne odebrání testovací sady od této smlouvy o poskytnutí služby již odstoupit, a to z hygienických důvodů a také z důvodů, že na testovací sadu jsou kladeny požadavky na uchovávání v pokojové teplotě a při vrácení Poskytovatel není schopen ověřit, zda testovací sada byla u spotřebitele správně uchovávaná. 

6.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. a 6.2. má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Poskytovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6.4. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu Služby.

6.5. Poskytovatel je povinen v případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem vrátit Objednateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal.

6.6. Pro vrácení plateb je Poskytovatel povinen použít stejný platební prostředek, který Objednatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619, § 2642 až §2646 Občanského zákoníku).

7.2. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že jím poskytovaná Služba nemá vadu, zejména za to, že Služba:

 • má vlastnosti deklarované Poskytovatelem,
 • je poskytována na náležité odborné úrovni,
 • její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů, zejména ustanovení § 28 a násl. Zákona o zdravotních službách a také § 2636 až § 2651 Občanského zákoníku.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na adrese pro doručování: Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8.

7.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Objednatele písemnou reklamaci.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Poskytovatel je také ve vztahu k Objednateli vázán veškerými povinnostmi plynoucími ze Zákona o zdravotních službách.

8.2. Výsledky (výsledkové listy) s naměřenými hodnotami jednotlivých vyšetření  Poskytovatel zasílá:

 • prostřednictvím elektronické zprávy elektronicky šifrované doručené na uvedenou adresu elektronické pošty, kterou osoba uvedené při uplatnění Služby u Poskytovatele na žádance,
 • osobním vyzvednutím v místě odběru (po předchozím vyžádání u odběrového personálu),
 • v případě prováděného vyšetření pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, Poskytovatel zasílá výsledky bezodkladně, nejpozději do 72 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to na e-mailovou adresu, nebo formou SMS. Výsledky jsou zasílány osobě, která uplatnila Službu tohoto vyšetření u Poskytovatele a uvedla své údaje na žádance.

8.3. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízené Služby) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

8.4. Objednatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků anebo klientů Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. V případě nespokojenosti Objednatele s poskytnutou Službou anebo chováním pracovníka Poskytovatele je Objednatel oprávněn podat stížnost, a to elektronicky na adresu elektronické pošty Poskytovatele: podatelna@synlab.cz nebo na adresu pro doručování: Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Poskytovatel je dále povinen navrhnout Objednateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, umožnit Objednateli nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování Objednatelem.

8.7. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě příslušného oprávnění. Kontrolu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb vykonává Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu daného kraje, ve kterém jsou Služby poskytnuty, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Dozorový úřad). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. V případě sporu Objednatele o právo plynoucí ze Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, který se mezi účastníky nepodaří vyřešit přímo, se může Objednatel obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s Poskytovatelem Česká obchodní inspekce (coi.cz). Stížnost může Objednatel uplatnit i u orgánů kontroly podle odst. 8.7. Obchodních podmínek.

8.9. Službu lze uplatnit u Poskytovatele nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů. Prohlášení o zpracování osobních údajů je dostupné pod tímto odkazem ZDE.

9.2. Poskytovatel pro zajištění správy Webových stránek sjednal smlouvu se společností: Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, IČO 28935675.

10. DORUČENÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Službou anebo Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně. Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo předaných Osobních údajích.

10.2. Jakákoliv písemnost je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně převzetím zásilky adresátem,
 • v případě zásilky odesílané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje zásilka za doručenou dnem převzetí adresátem, případně pátým dnem po jejím uložení u provozovatele poštovních služeb, odmítl-li adresát zásilku převzít nebo ji v úložní době nevyzvedl.
 • v případě doručování osobně též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, když zásilka zůstane ve sféře vlivu této osoby.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele a pacienta vyplývající platných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, dále v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dále v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

11.5. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.3.2024.