NOVĚ OTEVŘENÉ ODBĚROVÉ MÍSTO V JIHLAVĚ.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

ve smyslu zákona č.110/2019 Sb. zákona o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

_______________________________________________________

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Správcem osobních údajů je společnost synlab czech s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/86, 186 00 Praha 8, IČ: 49688804, DIČ: CZ699003979 (dále jen „Správce“).

Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Adresa
  • E-mail
  • Telefonní číslo 

Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účelem:

  • Zasílání obchodních sdělení a nabídek Správce a další marketingové účely Správce spojené s nabídkou služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. 

Zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Výše uvedené osobní údaje bude shromažďovat a zpracovávat pouze Správce.


Činíme opatření určená k dodržení požadavků stanovených příslušnými právními předpisy a k zajištění odpovídající ochrany.  

Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 3 let od udělení mého souhlasu, popř. do odvolání mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci. Dále také podle současné platné právní úpravy beru na vědomí, že mám práva podle § 28 a 29 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (v platném znění), tj. zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, výmaz nebo právo na omezení zpracování.

Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese poverenec@synlab.cz. Na této e-mailové adrese mohu také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u orgánu dozoru, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.